Živeti v naravnem in zdravem okolju je ena od temeljnih človekovih pravic, ki velja tudi za druge oblike življenja. Gospodariti v sožitju z odgovornim odnosom do okolja pomeni dolgoročno 
uspešnejšo pot od tistih, ki jim za okolje ni mar.


Eko sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.

  External link opens in new tab or window  
 
External link opens in new tab or windowJavni poziv 29SUB-OB15Javni poziv bo odprt do 31.12.2015 
ali do porabe sredstev
 
Nepovratne finančne spodbude Eko sklada občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb so v letu 2015 v skupnem znesku 14 mio evrov. Za posamezno spodbudo lahko z njihove strani prejmete povrnjeno do 25% priznanih stroškov naložbe.  
V nadaljevanju navajamo ukrepe Eko sklada, pri katerih lahko z našimi materiali in izvedbami naših rešitev, uveljavljate pravico do nepovratne finančne spodbude:

  

F.  Toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske     stavbe

Pogoj za pridobitev finančne spodbude pri izolaciji fasade je λ/d ≤ 0,25 W/m2K.

Sistemske rešitve z našimi materiali, ki ustrezajo pogoju si oglejte tukaj.

 

Eko produkt ponuja:

- External link opens in new tab or windowcelulozna izolacija

- External link opens in new tab or windowlesno-vlaknene fasadne plošče Agepan
G. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi

Pogoj za pridobitev finančne spodbude pri izolaciji strehe, stropa je λ/d ≤ 0,15 W/m2K.

Sistemske rešitve z našimi materiali, ki ustrezajo pogoju si oglejte tukaj.

 

Eko produkt ponuja:

- External link opens in new tab or windowCelulozna izolacija

- External link opens in new tab or windowlesno-vlaknene plošče Agepan kot sekundarna kritina in izolacija
I.a - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske stanovanjske stavbe


Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove eno ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«,
manjša ali enaka 15 kWh/m2a.

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K,skladno s standardom SIST EN 14351-1 z najmanj trojno zasteklitvijo. zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema in specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h)Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije.
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1.


I.b - celovita obnova starejše stanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za eno ali dvostanovanjske stavbe, za gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Energijska učinkovitost obnovljene stavbe mora biti v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 35 kWh/m2a. Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K,skladno s standardom SIST EN 14351-1 z najmanj trojno zasteklitvijo. zunanje stavbno pohištvo mora biti vgrajeno po načelu tesnenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: n50 ≤ 1,2 h-1.
 

Eko produkt ponuja:

- izdelavo PHPP izračuna

- izdelavo preizkusa zrakotesnosti stavbe

- ponudba eko nizkoenergijskih in pasivnih stavb

- vse za gradnjo nizkoenergijske ali pasivne stavbe


Potek gradnje si lahko ogledate External link opens in new tab or windowtukaj

Najvišja nepovratna finančna spodbuda, 150 €/m2  neto ogrevane površine stavbe, se dodeli za obnovo starejših stavb v energijskem razredu do 20 kWh/m2a in 125€/m2 za gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do 10 kWh/m2a,ki so toplotno zaščitene z volumskim deležem najmanj 75 % naravnih toplotno izolacijskih materialov. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju je višina nepovratne finančne spodbude na m2  neto ogrevane površine prikazana v tabeli:


Najvišji znesek na enoto €/m2

Energijska učinkovitost stavbe Qh(kWh/m2a

I.  skupina

II.  skupina

III. skupina

novogradnja I-a

≤ 10

125

100

75

≤ 15

105

80

62

Celovita obnova I-b

≤ 20

150

100

75

≤ 25

105

80

62


Pri tem predstavljajo skupine :
 

I.  skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno

izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž ipd.);

II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno

izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;

III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno

izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in ekstrudirani polistiren ipd.).External link opens in new tab or window
 
External link opens in new tab or windowJavni poziv  30SUB-OB15
Javni poziv bo odprt do 31.12.2015
ali do porabe sredstev
  
Nepovratne finančne spodbude Eko sklada občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb so v letu 2013 v skupnem znesku 8 mio evrov. 
V nadaljevanju navajamo ukrepe Eko sklada, pri katerih lahko z našimi materiali in izvedbami naših rešitev, uveljavljate pravico do nepovratne finančne spodbude:  
   

A.  toplotna izolacija fasad

     Pogoj za pridobitev finančne spodbude pri izolaciji fasade je λ/d ≤ 0,25 W/m2K.


Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 toplotne izolacije fasade.


     Sistemske rešitve z našimi materiali, ki ustrezajo pogoju si oglejte tukaj.

 

     Eko produkt ponuja:

     -  External link opens in new tab or windowcelulozna izolacija

     -  External link opens in new tab or windowlesno-vlaknene fasadne plošče Agepan
B. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

    Pogoj za pridobitev finančne spodbude pri izolaciji strehe, stropa je λ/d ≤ 0,15 W/m2K.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.


Priznani stroški vključujejo: - nakup in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;  
- nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdolžno letvanje;  
- zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;  
- pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziromadruge zaključne obloge.External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or windowhttps://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/listingStart1=4    Sistemske rešitve z našimi materiali, ki ustrezajo pogoju si oglejte tukaj.

 

     Eko produkt ponuja:

     - External link opens in new tab or windowcelulozna izolacija

     - External link opens in new tab or windowlesno-vlaknene plošče Agepan kot sekundarna kritina in
       izolacija

 

External link opens in new tab or window
 
External link opens in new tab or windowJavni poziv 51OB14 
Javni poziv bo odprt do 15.9.2015
ali do porabe sredstev
  
Za kreditiranje okoljskih naložb Eko sklad občanom nudi v letu 2014-15 v skupnem znesku 14 milijonov EUR.
 
V nadaljevanju navajamo ukrepe Eko sklada, pri katerih lahko z našimi materiali in izvedbami naših rešitev, uveljavljate pravico do pridobitve kredita: 
  

D.  Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih  

     stavb (ne  velja  za stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje  

     izdano po 1.1.2003)

 

     Eko produkt ponuja:  

     - External link opens in new tab or windowizolacije

     - External link opens in new tab or windowsekundarne kritine

     - External link opens in new tab or windowparne ovire, zapore

     - External link opens in new tab or windowUV obstojne folije

     - tesnilni trakovi za zatesnitev reg okoli stavbnega pohištva

     - External link opens in new tab or windowtesnilni trakovi za zatesnitev stikov parne ovire in zapore

     - External link opens in new tab or windowtesnilni trakovi za zatesnitev stikov folij sekundarne kritine

     - External link opens in new tab or windowtesnila za preboje električnih inštalacij

     - External link opens in new tab or windowtesnila za preboje ostalih inštalacijskih cevi

     - External link opens in new tab or windowizolacija inštalacijskega kanala

     - External link opens in new tab or windowPHPP izračun

     - External link opens in new tab or windowBlowerdoor test


 

E.  Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali  

     dvostanovanjske stavbe

     Pogoj za pridobitev finančne spodbude je ustrezen izračun External link opens in new tab or window»PHPP 7« 

     (Qh ≤ 35kWh/m2a), ter ustrezno vgrajeno stavbno pohištvo,

     prezračevanje z rekuperacijo,…

 

     Eko produkt ponuja:  

     - vse za gradnjo nizkoenergijske ali pasivne stavbe

        Potek gradnje si lahko ogledate External link opens in new tab or windowtukaj

External link opens in new tab or window
 
External link opens in new tab or windowJavni poziv 50PO13
Javni poziv bo odprt do 30.06.2014 
ali do porabe sredstev
NI NOVEGA POZIVA 
 
Za okoljske naložbe Eko sklad nudi pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, posameznikom in zasebnikom na območju Republike Slovenije v letu 2013 v skupnem znesku 24 milijonov EUR.
  
V nadaljevanju navajamo ukrepe Eko sklada, pri katerih lahko z našimi materiali in izvedbami naših rešitev, uveljavljate pravico do pridobitve kredita:
  
   

A.    Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene:

 

     9. energijsko prenovo obstoječih stavb, ogrevanih nad 19°C,  

         priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih  

         ukrepov…

 

   10. gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji,

         ogrevanih nad 19°C…

        Pogoj za pridobitev kredita je ustrezen izračun External link opens in new tab or window»PHPP 7« 

        (Qh ≤ 25kWh/m2a), uspešno opravljen External link opens in new tab or window»Blowerdoor« test

        (n50 ≤1,0h-1 za Qh ≤ 25kWh/m2a), ter ustrezno vgrajeno stavbno    

        pohištvo, prezračevanje z rekuperacijo,…

 

       Potek gradnje si lahko ogledate External link opens in new tab or windowtukaj

 

Eko produkt ponuja:  

     - External link opens in new tab or windowizolacije

     - External link opens in new tab or windowsekundarne kritine

     - External link opens in new tab or windowparne ovire, zapore

     - External link opens in new tab or windowUV obstojne folije

     - External link opens in new tab or windowtesnilni trakovi za zatesnitev reg okoli stavbnega pohištva

     - External link opens in new tab or windowtesnilni trakovi za zatesnitev stikov parne ovire in zapore

     - External link opens in new tab or windowtesnilni trakovi za zatesnitev stikov folij sekundarne kritine

     - External link opens in new tab or windowtesnila za preboje električnih inštalacij

     - External link opens in new tab or windowtesnila za preboje ostalih inštalacijskih cevi

     - External link opens in new tab or windowizolacija inštalacijskega kanala

     - External link opens in new tab or windowPHPP izračun

     - External link opens in new tab or windowBlowerdoor test


 
 


External link opens in new tab or window
 
 
 

External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
Gradnja pasivne stanovanjske stavbe
Kotli na lesno biomaso
Vgradnja sprejemnikov sončne energije
   
External link opens in new tab or windowExternal link opens in new tab or windowExternal link opens in new tab or window
Sončne elektrarne
Raba vetrne energije
Raba geotermalne energije
   
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window
External link opens in new tab or window

Naložba na področju varstva voda


Odstranitev azbestne strešne kritine
Menjava zunanjega stavbnega pohištva

  


 


External link opens in new tab or window


V Sloveniji urejajo področje External link opens in new tab or windowokoljevarstvene zakonodaje ter področja External link opens in new tab or windowučinkovite rabe in obnovljivih virov energije številni zakoni in predpisi za katera sta pristojni resorni ministrstvi (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor), prav tako potekajo tudi številni okoljevarstveni programi.

External link opens in new tab or windowZakon o varstvu okolja (ZVO-1), Ur.l. RS, št. External link opens in new tab or window41/04, Ur.l. RS, št. External link opens in new tab or window17/06, External link opens in new tab or window20/06, External link opens in new tab or window28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, External link opens in new tab or window39/06-UPB1,External link opens in new tab or window49/06-ZMetD, External link opens in new tab or window66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, External link opens in new tab or window112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, External link opens in new tab or window33/07-ZPNačrt, External link opens in new tab or window57/08-ZFO-1A, External link opens in new tab or window70/08, External link opens in new tab or window108/09, External link opens in new tab or window48/12 

External link opens in new tab or windowZakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) Ur.l. RS, št. External link opens in new tab or window24/06-UPB2, External link opens in new tab or window105/06-ZUS-1, External link opens in new tab or window126/07, External link opens in new tab or window65/08, External link opens in new tab or window47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (External link opens in new tab or window48/09 popravek)


Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,Ur. l. RS, External link opens in new tab or window112/09, External link opens in new tab or window1/12 in External link opens in new tab or window98/12 (External link opens in new tab or windowNeuradno prečiščeno besedilo)